Oulun Seudun Mobilistit ry Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Mobilistit ry, jonka kotipaikka on Oulu ja toimialue Pohjois-Pohjanmaa. Yhdistys on valtakunnallisen Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliitto — SAHK ry, Finlands fordonhistoriska centralförbund rf:n jäsenyhdistys.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on
1.edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen entistämistä ja säilyttämistä, ajoneuvoliikenteen historian keruuta ja tallennusta sekä vanhojen koneiden ja teollisuusperinteen vaaliminen,
2.ajoneuvojen restaurointi- ja korjaustoiminta ja siihen liittyvä jäsenistön kouluttaminen
3.koota yhteistoimintaan vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja
4.kehittää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan. Toiminta on yleishyödyllistä eikä tavoitteena ole tuottaa voittoa.

3 § TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1.järjestää näyttelyitä, ajoja, myyjäisiä, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja historiallisille moottoriajoneuvoille,
2.toimeenpanna jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia,
3.julkaista harrastusalueeseensa liittyvää kirjallista ja muuta materiaalia,
4.vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia, sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja muita rahankeräyksiä.
Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa museotoimintaa sekä ylläpitää erilaisia alansa kokoelmia.

4 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä suomalaisen tai ulkomaalaisen yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

5 § JÄSENLUETTELO
Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

6 § JÄSENMAKSUT
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuun sisältyy yhdistyksen jäsenestään suoritettava osuus SAHK ry:lle. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

7 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuansa yhden (I ) kuukauden aikana jäsenmaksulaskussa mainitusta maksupäivämäärästä lukien. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle, ja valituskirjelmä on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Valitus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi- huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tahi kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

9 S KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä ja muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § OIKEUDET YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni samoin kuin kunniajäsenellä, joka on tai on aiemmin ollut yhdistyksen varsinainen jäsen. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksen päätöksellä voidaan yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

11 S VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
5.Hyväksytään esityslista
6.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
7.Tilinpäätöksen vahvistaminen
8.Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9.Päätetään toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto antavat aihetta
10.Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle
11.Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio alkavalle toimikaudelle Yhdistyksen liittymismaksun, jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus ja näiden maksamisen eräpäivä
12.Hallituksen puheenjohtajan valinta
13.Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
14.Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
15.Yhdistyksen edustajien valinta SAHK:n kokouksiin
16.Muut kokouskutsussa mainitut asiat
17.Kokouksen päättäminen

2 § PÄÄTÖKSENTEKO
Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei muualla näissä säännöissä (25 S) toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokouksen koollekutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

14 § YHDISTYKSEN TOIMI- JA TILIKAUSI ON KALENTERIVUOSI
Hallituksen on toimitettava toiminnantarkastajalle yhdistyksen hallinnon ja talouden tarkastusta varten tarvittavat asiakirjat viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

15§ YHDISTYKSEN PÄÄTÖSTEN MOITTIMINEN
Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai sen jäsen nostaa kanteen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

16§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

17 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä.
Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö enintään viideksi (5) vuodeksi peräkkäin.
Varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset
valitaan arvalla.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtaja tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen kokouksista ja huolehtia kyseisten asiakirjojen arkistoinnista.

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1.Hoitaa yhdistyksen asioita
2.Edustaa yhdistystä
3.Laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
4.Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niiden päätökset
5.Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
6.Päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
7.Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
8.Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

19 S HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä tietyn asian käsittelemiseksi pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

20 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin taikka varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

21 § TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT
Yhdistyksen kokous voi asioiden valmistelua varten ja hallitus avukseen asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Yhdistyksen kokous tai hallitus voi myös vapauttaa tehtävästään asettamansa toimikunnan tai —henkilön, jolloin kokouskutsussa on asiasta mainittava.

22 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutosesityksen näihin sääntöihin voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Sääntöjen muuttaminen vaatii kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

23§ YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Näistä jälkimmäisen kokouksen päätös jää lopulliseksi.
Yhdistyksen purkautuessa tai lopettaessa toimintansa luovutetaan yhdistyksen museokokoelmat, varat ja kaikki muukin omaisuus sellaiselle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka hallinnassa museokokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu.

24§ SÄÄNNÖISSÄ MÄÄRÄÄMÄTTÖMÄT ASIAT
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.

Hyväksytty 29.8.2018. Merkitty yhdistysrekisteriin / 2018

extraElement
oululogo-425
face

© Oulun Seudun Mobilistit ry  ja kuvien omistajat.

Päivitetty
2.4.2024